Nr. 158/27.02.2024

CONVOCATOR
În atenţia membrilor afiliaţi si afiliati provizoriu la Federaţia Română de Culturism şi Fitness,

 

         Având în vedere Hotărârea Biroului Federal din data de 15.02.2024;
         În temeiul prevederilor art.34 din Statut, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Culturism şi Fitness, pentru data de 29.03.2024, la ora 16.00, în localitatea Bucuresti, in Complexul Sportiv National Arcul de Triumf.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară este structurată după cum urmează:
1.Alocuţiunea Preşedintelui şi prezentarea situaţiei cvorumului ;
2.Alegerea comisiei de redactare a Procesului-Verbal şi a Comisiei deNumărare şi Validare a voturilor;
3.Aprobarea Ordinii de zi a lucrărilor Adunării Generale Ordinare;
4.Prezenarea şi aprobarea Raportului de activitate al Biroului Federal alFRCF pe anul 2023;
5.Prezentarea Rapoartelor Preşedinţilor de Comisii;
6.Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune privind activitateaeconomico-financiară a FRCF pe 2023 şi a bilanţului contabil;
7.Prezentarea şi aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori şidescărcarea de gestiune pe anul 2023;
8 . Prezentarea şi aprobarea Planului de activitate, taxelor şi vizelor, precum şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024;9.Prezentarea şi aprobarea Calendarului Intern şi Internaţional pe anul2024.
10.Aprobarea afilierilor definitive, informare privind dezafilieri şi/sauexcluderi de membri – actualizare număr membri;
11.Modificarea şi completarea Statutului Federaţiei Române deCulturism şi Fitness, după cum urmează:
Art. 12.2 pct. 18 se modifica și se completează si va avea următorul cuprins:
Formeaza, specializeaza, perfectioneaza, califica si licentiaza instructorii sportivi, antrenori, arbitri, monitori sala fitness si alti specialisti in domeniu;
Pentru indeplinirea atributiilor si competentelor sus-mentionate F.R.C.F. organizeaza cursuri de formare profesionala.
Art.16.3. se modifica si va avea următorul cuprins:
Biroul Federal supune cererea spre aprobare Adunarii Generale, care decide asupra afilierii definitive.

Art. 18 se modifica și se completează si va avea următorul cuprins:
Perioada cuprinsa între aprobarea afilierii provizorii dată de Biroul Federal si supunerea spre aprobare de catre Adunarea Generala a afilierii structurii respective, este de cel putin 2 ani.
In perioada in care structura care a solicitat afilierea este afiliata cu titlu provizoriu are aceleasi drepturi si obligatii ca orice membru afiliat, cu exceptia dreptului la vot.

Art.37, teza întâi, se modifica si va avea următorul cuprins:
Biroul Federal, cu excepția secretarului general, este ales pe o perioada de 5 ani de catre Adunarea Generala prin alegeri libere, în conformitate cu prevederile prezentului statut.
Art. 43, teza întâi, se modifica si va avea următorul cuprins:
Presedintele este persoana oficiala care reprezinta F.R.C.F., fiind ales de catre Adunarea Generala pe o perioada de 5 ani si are urmatoarele atributii:
Art.44 , teza întâi, se modifica si va avea următorul cuprins:
Vicepresedintele este membru al Biroului Federal, fiind ales de Adunarea Generala pe o perioada de 5 ani.
12.Împuternicirea unei/unor persoane să semneze în faţa notaruluipublic hotărârea de modificare a actelor constitutive ale F.R.C.F.,precum şi orice alte acte necesare realizării modificării, şi să desfăşoareprocedura de înregistrare a modificării în Registrul federaţiilor aflat lagrefa Tribunalului Bucureşti;
13.Diverse.